هندی نسخه CD

ساخت وبلاگ

 

 

فیلمهای هندی ذیل همه زبان اصلی

 

ونسخه  CD  نیز میباشد

 

ومبلغ هرفیلم که روی دوسی دی

 

رایت شده  ۲۲۰۰ تومان میباشدو

 

برای سفارش فیلمها با شماره

 

تلفن۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹تماس

 

بگیرید

 

 

 

1-اگنپت…………………………………..(آمیتا.متون)

 

آمیتا و متون هندی

.

2-عجوبا………………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

3-الله رکا………………………………………..(جک شیرف)

 

جک شیرف

.

4-کماندو……………………………………(متون)

 

متون

5-دنس دنس……………………………..(متون)

 

هندی

6-دیسکو دانسر………………………………(متون)

 

متون هندی

7-دیوانا…………………………………….(.شیشی کاپور)

 

شیشی کاپ

8-ایکا راجا رانی………………………………..(گویندا)

 

گویندا

9-انسانیت…………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا

 

10-گنگا جمنا……………………………(آمیتا . متون)

آمیتا

۱۱-گلایل…………………………………(سونی دوعل )

 

سونی دوعل

12-گرفتار……………………………………(آمیتا)

 

آمیتا

13-قلی (کولی)………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا قلی

14-گرو……………………………………..(متون)

 

متون  گرو

15-حقیقت……………………………………..

حقیقت

 

16-اینام داس حاضار…………………(سینجندرا)

سینجندرا   اینام داس حاضار

۱۷-جانباز……………………..(آلن کاپور.سردیوی)

 

جانباز آلن کاپور سردیوی

18-جن دو………………………..(سینجندرا)

 

جندو   سینجندرا

 

19-جتی شانس…………………..(کویندا وسیجن دات)

 

جتی شانس  گویندا سینجندرا

20-جوش……………………………….(شاهرخ خان)

 

جوش  شاهرخ خان

21-کال کی آواز……………………….(دارماندرا)

 

کال کی آواز   دارماندارا

22-خدا گواه……………………………….(آمیتا)

 

خدا گواه  آمیتا

 

23-لاججا……………………………………..(آلن کاپور)

 

لاججا  آلن کاپور

 

24-قیامت قیامت………………………………..(امیرخان)

 

 

 

 

25-رام شصترا………………………….(جک شیرفت)

 

رام شصترا   جکشیرف

26-رام ولاکن………………(آلن کاپوروجک شیرفت)

 

 

 

 

27-روان راج…………………………………(متون)

روان راج   متون

۲۸-آنخن……………………………………..(گویندا)

آنخن   گویندا

۲۹-روان راج……………………………………..(متون)

روان راج   متون

۳۰-سلطنت……………………………..(سونی دوعل)

سلطنت  سونی دوعل

۳۱-سمندر………………………………(سونی دوعل)

 

سمندر  سونی دوعل

32-شاهنشاه……………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

 

33-شعله………………………………………..(آمیتا)

 

شعله  آمیتا

34-تریدیو………………(سونی دوعل.جک شیرف)

 

تری دیو  سونی دوعل . جک شیرف

 

35-طوفان…………………………………..(آمیتا)

طوفان  آمیتا

 

 

 

36-وقتی کی آواز…………………………….(متون)

وقتی کی آواز  متون

 

37-زهرلی………………………………(سینجندرا)

زهرلی   سینجندرا

۳۸-زوور…………………………..(سونی دوعل)

زوور  سونی دوعل

۳۹-آخرین غلام……………………..( متون )

 

 

 

40-دیوانه یک عشق………………..(آمیتا.سینجندات)

 

 

 

41-جوالافحی……………………………..( متون )

 

 

 

42-مسافر..سه سی دی…………………(آلن کاپور.سینجندات)

 

 

...
نویسنده : علی بازدید : 9204 تاريخ : دوشنبه 11 شهريور 1392 ساعت: 14:14

 

 

فیلمهای هندی ذیل همه زبان اصلی

 

ونسخه  CD  نیز میباشد

 

ومبلغ هرفیلم که روی دوسی دی

 

رایت شده  ۲۲۰۰ تومان میباشدو

 

برای سفارش فیلمها با شماره

 

تلفن۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹تماس

 

بگیرید

 

 

 

1-اگنپت…………………………………..(آمیتا.متون)

 

آمیتا و متون هندی

.

2-عجوبا………………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

3-الله رکا………………………………………..(جک شیرف)

 

جک شیرف

.

4-کماندو……………………………………(متون)

 

متون

5-دنس دنس……………………………..(متون)

 

هندی

6-دیسکو دانسر………………………………(متون)

 

متون هندی

7-دیوانا…………………………………….(.شیشی کاپور)

 

شیشی کاپ

8-ایکا راجا رانی………………………………..(گویندا)

 

گویندا

9-انسانیت…………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا

 

10-گنگا جمنا……………………………(آمیتا . متون)

آمیتا

۱۱-گلایل…………………………………(سونی دوعل )

 

سونی دوعل

12-گرفتار……………………………………(آمیتا)

 

آمیتا

13-قلی (کولی)………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا قلی

14-گرو……………………………………..(متون)

 

متون  گرو

15-حقیقت……………………………………..

حقیقت

 

16-اینام داس حاضار…………………(سینجندرا)

سینجندرا   اینام داس حاضار

۱۷-جانباز……………………..(آلن کاپور.سردیوی)

 

جانباز آلن کاپور سردیوی

18-جن دو………………………..(سینجندرا)

 

جندو   سینجندرا

 

19-جتی شانس…………………..(کویندا وسیجن دات)

 

جتی شانس  گویندا سینجندرا

20-جوش……………………………….(شاهرخ خان)

 

جوش  شاهرخ خان

21-کال کی آواز……………………….(دارماندرا)

 

کال کی آواز   دارماندارا

22-خدا گواه……………………………….(آمیتا)

 

خدا گواه  آمیتا

 

23-لاججا……………………………………..(آلن کاپور)

 

لاججا  آلن کاپور

 

24-قیامت قیامت………………………………..(امیرخان)

 

 

 

 

25-رام شصترا………………………….(جک شیرفت)

 

رام شصترا   جکشیرف

26-رام ولاکن………………(آلن کاپوروجک شیرفت)

 

 

 

 

27-روان راج…………………………………(متون)

روان راج   متون

۲۸-آنخن……………………………………..(گویندا)

آنخن   گویندا

۲۹-روان راج……………………………………..(متون)

روان راج   متون

۳۰-سلطنت……………………………..(سونی دوعل)

سلطنت  سونی دوعل

۳۱-سمندر………………………………(سونی دوعل)

 

سمندر  سونی دوعل

32-شاهنشاه……………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

 

33-شعله………………………………………..(آمیتا)

 

شعله  آمیتا

34-تریدیو………………(سونی دوعل.جک شیرف)

 

تری دیو  سونی دوعل . جک شیرف

 

35-طوفان…………………………………..(آمیتا)

طوفان  آمیتا

 

 

 

36-وقتی کی آواز…………………………….(متون)

وقتی کی آواز  متون

 

37-زهرلی………………………………(سینجندرا)

زهرلی   سینجندرا

۳۸-زوور…………………………..(سونی دوعل)

زوور  سونی دوعل

۳۹-آخرین غلام……………………..( متون )

 

 

 

40-دیوانه یک عشق………………..(آمیتا.سینجندات)

 

 

 

41-جوالافحی……………………………..( متون )

 

 

 

42-مسافر..سه سی دی…………………(آلن کاپور.سینجندات)

 

 

...
نویسنده : علی بازدید : 9204 تاريخ : دوشنبه 11 شهريور 1392 ساعت: 14:14

close
تبلیغات در اینترنت