هندی زبان اصلی نسخه CD

ساخت وبلاگ
چکیده : ارائه فیلمهای هندی ایرانی وآهنگهای کوچه بازاری قدیمی09304352919... با عنوان : هندی نسخه CD بخوانید :

 

 

فیلمهای هندی ذیل همه زبان اصلی

 

ونسخه  CD  نیز میباشد

 

ومبلغ هرفیلم که روی دوسی دی

 

رایت شده  ۲۲۰۰ تومان میباشدو

 

برای سفارش فیلمها با شماره

 

تلفن۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹تماس

 

بگیرید

 

 

 

1-اگنپت…………………………………..(آمیتا.متون)

 

آمیتا و متون هندی

.

2-عجوبا………………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

3-الله رکا………………………………………..(جک شیرف)

 

جک شیرف

.

4-کماندو……………………………………(متون)

 

متون

5-دنس دنس……………………………..(متون)

 

هندی

6-دیسکو دانسر………………………………(متون)

 

متون هندی

7-دیوانا…………………………………….(.شیشی کاپور)

 

شیشی کاپ

8-ایکا راجا رانی………………………………..(گویندا)

 

گویندا

9-انسانیت…………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا

 

10-گنگا جمنا……………………………(آمیتا . متون)

آمیتا

۱۱-گلایل…………………………………(سونی دوعل )

 

سونی دوعل

12-گرفتار……………………………………(آمیتا)

 

آمیتا

13-قلی (کولی)………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا قلی

14-گرو……………………………………..(متون)

 

متون  گرو

15-حقیقت……………………………………..

حقیقت

 

16-اینام داس حاضار…………………(سینجندرا)

سینجندرا   اینام داس حاضار

۱۷-جانباز……………………..(آلن کاپور.سردیوی)

 

جانباز آلن کاپور سردیوی

18-جن دو………………………..(سینجندرا)

 

جندو   سینجندرا

 

19-جتی شانس…………………..(کویندا وسیجن دات)

 

جتی شانس  گویندا سینجندرا

20-جوش……………………………….(شاهرخ خان)

 

جوش  شاهرخ خان

21-کال کی آواز……………………….(دارماندرا)

 

کال کی آواز   دارماندارا

22-خدا گواه……………………………….(آمیتا)

 

خدا گواه  آمیتا

 

23-لاججا……………………………………..(آلن کاپور)

 

لاججا  آلن کاپور

 

24-قیامت قیامت………………………………..(امیرخان)

 

 

 

 

25-رام شصترا………………………….(جک شیرفت)

 

رام شصترا   جکشیرف

26-رام ولاکن………………(آلن کاپوروجک شیرفت)

 

 

 

 

27-روان راج…………………………………(متون)

روان راج   متون

۲۸-آنخن……………………………………..(گویندا)

آنخن   گویندا

۲۹-روان راج……………………………………..(متون)

روان راج   متون

۳۰-سلطنت……………………………..(سونی دوعل)

سلطنت  سونی دوعل

۳۱-سمندر………………………………(سونی دوعل)

 

سمندر  سونی دوعل

32-شاهنشاه……………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

 

33-شعله………………………………………..(آمیتا)

 

شعله  آمیتا

34-تریدیو………………(سونی دوعل.جک شیرف)

 

تری دیو  سونی دوعل . جک شیرف

 

35-طوفان…………………………………..(آمیتا)

طوفان  آمیتا

 

 

 

36-وقتی کی آواز…………………………….(متون)

وقتی کی آواز  متون

 

37-زهرلی………………………………(سینجندرا)

زهرلی   سینجندرا

۳۸-زوور…………………………..(سونی دوعل)

زوور  سونی دوعل

۳۹-آخرین غلام……………………..( متون )

 

 

 

40-دیوانه یک عشق………………..(آمیتا.سینجندات)

 

 

 

41-جوالافحی……………………………..( متون )

 

 

 

42-مسافر..سه سی دی…………………(آلن کاپور.سینجندات)

 

 

...
نویسنده : علی بازدید : 9236 تاريخ : دوشنبه 11 شهريور 1392 ساعت: 14:14
چکیده : ارائه فیلمهای هندی ایرانی وآهنگهای کوچه بازاری قدیمی09304352919... با عنوان : هندی نسخه CD بخوانید :

 

 

فیلمهای هندی ذیل همه زبان اصلی

 

ونسخه  CD  نیز میباشد

 

ومبلغ هرفیلم که روی دوسی دی

 

رایت شده  ۲۲۰۰ تومان میباشدو

 

برای سفارش فیلمها با شماره

 

تلفن۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹تماس

 

بگیرید

 

 

 

1-اگنپت…………………………………..(آمیتا.متون)

 

آمیتا و متون هندی

.

2-عجوبا………………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

3-الله رکا………………………………………..(جک شیرف)

 

جک شیرف

.

4-کماندو……………………………………(متون)

 

متون

5-دنس دنس……………………………..(متون)

 

هندی

6-دیسکو دانسر………………………………(متون)

 

متون هندی

7-دیوانا…………………………………….(.شیشی کاپور)

 

شیشی کاپ

8-ایکا راجا رانی………………………………..(گویندا)

 

گویندا

9-انسانیت…………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا

 

10-گنگا جمنا……………………………(آمیتا . متون)

آمیتا

۱۱-گلایل…………………………………(سونی دوعل )

 

سونی دوعل

12-گرفتار……………………………………(آمیتا)

 

آمیتا

13-قلی (کولی)………………………………..(آمیتا)

 

آمیتا قلی

14-گرو……………………………………..(متون)

 

متون  گرو

15-حقیقت……………………………………..

حقیقت

 

16-اینام داس حاضار…………………(سینجندرا)

سینجندرا   اینام داس حاضار

۱۷-جانباز……………………..(آلن کاپور.سردیوی)

 

جانباز آلن کاپور سردیوی

18-جن دو………………………..(سینجندرا)

 

جندو   سینجندرا

 

19-جتی شانس…………………..(کویندا وسیجن دات)

 

جتی شانس  گویندا سینجندرا

20-جوش……………………………….(شاهرخ خان)

 

جوش  شاهرخ خان

21-کال کی آواز……………………….(دارماندرا)

 

کال کی آواز   دارماندارا

22-خدا گواه……………………………….(آمیتا)

 

خدا گواه  آمیتا

 

23-لاججا……………………………………..(آلن کاپور)

 

لاججا  آلن کاپور

 

24-قیامت قیامت………………………………..(امیرخان)

 

 

 

 

25-رام شصترا………………………….(جک شیرفت)

 

رام شصترا   جکشیرف

26-رام ولاکن………………(آلن کاپوروجک شیرفت)

 

 

 

 

27-روان راج…………………………………(متون)

روان راج   متون

۲۸-آنخن……………………………………..(گویندا)

آنخن   گویندا

۲۹-روان راج……………………………………..(متون)

روان راج   متون

۳۰-سلطنت……………………………..(سونی دوعل)

سلطنت  سونی دوعل

۳۱-سمندر………………………………(سونی دوعل)

 

سمندر  سونی دوعل

32-شاهنشاه……………………………………..(آمیتا)

 

 

 

 

 

33-شعله………………………………………..(آمیتا)

 

شعله  آمیتا

34-تریدیو………………(سونی دوعل.جک شیرف)

 

تری دیو  سونی دوعل . جک شیرف

 

35-طوفان…………………………………..(آمیتا)

طوفان  آمیتا

 

 

 

36-وقتی کی آواز…………………………….(متون)

وقتی کی آواز  متون

 

37-زهرلی………………………………(سینجندرا)

زهرلی   سینجندرا

۳۸-زوور…………………………..(سونی دوعل)

زوور  سونی دوعل

۳۹-آخرین غلام……………………..( متون )

 

 

 

40-دیوانه یک عشق………………..(آمیتا.سینجندات)

 

 

 

41-جوالافحی……………………………..( متون )

 

 

 

42-مسافر..سه سی دی…………………(آلن کاپور.سینجندات)

 

 

...
نویسنده : علی بازدید : 9236 تاريخ : دوشنبه 11 شهريور 1392 ساعت: 14:14